CATALEG BIOMASSA - page 5

BIOMASSA
COMBUSTIBLE
BIOLOGIC
PER NATURA
¿ Qué és la
BIOMASSA
?
La biomassa és un combustible d'origen biològic, natural i totalment respectuós con el medi,
ambient ja que el seu origen són els residus d'origen orgànic.
L'Aprofitament energètic de la biomassa suposa la obtenció d'energia à partir d'aquests residus
organics mitjançant la seva combustió en una caldera de biomassa.
Els residus orgànics poden ser de diferents tipus depenent del tipus de caldera. Els més
comuns per les calderes de biomassa són els pellets, petits cilindres de biomassa
compactada, els quals són emmagatzemats en una sitja i subministrats a la caldera de forma totalment
automatitzada segons la demanda energètica que tinguem en la nostra vivenda.
Un altre format menys comú son les briquetes
5
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...24
Powered by FlippingBook