CATALEG BIOMASSA - page 3

DEPARTAMENT TÈCNIC
DEMANI ESTUDI TÈCNIC I PRESSUPOST DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓ
QUE MILLOR S’ADAPTI A LAS NECESSITATS DEL SEU CLIENT
Calderes de condensació d’alt rendiment
Energies renovables: aerotèrmia, geotèrmia, energia solar
Sistemes híbrids: caldera de gas amb bomba de calor aire−aigua
Estalvi energètic: sistemes mixtes gasoil − biomassa
DADES PER AL CÀLCUL
SISTEMES A OFERTAR
UBICACIÓ DE L'HABITATGE
GENERADOR DE CALOR
ZONA CLIMÀTICA / LOCALITAT
TIPUS DE GENERADOR
ORIENTACIÓ DE L'EDIFICI (nord, sud ...)
Caldera convencional (gas, gasoil)
ANY DE CONSTRUCCIÓ / TIPUS D'AÏLLAMENT
Caldera de biomassa (pellet, llenya ...)
Bomba de calor (aerotermia, geotèrmia ...)
DISTRIBUCIÓ I ÚS
Sistema Híbrid: gas-bomba de calor
M² HABITABLES
ACUMULACIÓ D'ENERGIA (Inèrcia)
ÚS (vivineda habitual, segona residència ...)
NÚM. D'DORMITORIS
SISTEMA DE CALEFACCIÓ
NÚM. DE BANYS
Terra radiant (calor, fred-calor), radiadors, tovallolers ...
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ (Obra nova, reforma ...)
SISTEMA D'CLIMATITZACIÓ
TIPUS D'EQUIP (fancoil, expansió directa ...)
DISTRIBUCIÓ (split, coductes, sòl-sostre ...)
EQUIPS (sistemes 1x1, sistemes multi ...)
ACS
PRODUCCIO (Instantània, acumulada ...)
SUPORT SOLAR (forçat, drainback, termosifó ...)
ALTRES SISTEMES
(Climatització piscina, suport solar calefacció ...)
3
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
Powered by FlippingBook