CATALEG BIOMASSA - page 22

ESQUEMES HIDRÀULICS
CALDERA DE BIOMA
S
SA
CALEFACCIÓ + ACS
Inèrcia + acumulació ACS
CALDERA DE BIOMA
S
SA
CALEFACCIÓ + ACS
Dipòsit Multitank
SUBSTUCIO DE CALDERA DE GASOIL POR CALDERA DE BIOMA
S
SA (L
L
E
NY
A / PELLETS)
CALDERA DE GASOIL EN PARAL.LEL COM RESERVA.
SERVEIS D’ACS ACUMULADA (AMB RECOLÇAMENT ELÈCTRICO) Y CALEFACCIÓ (RADIADORS / TERRA RADIANT)
22
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24
Powered by FlippingBook